Năng lực tài chính

♦ Nhà thầu: Công ty Cổ Phần Cơ Điện Nam Giao

► Địa chỉ: Số 13B, ngách 1/83, Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

► Điện thoại: (84)4- 37557 401                               Fax: (84)4- 37557 402

♦ Số liệu tài chính trong 3 năm gần đây (2013, 2014, 2015 )

 

Bảng báo cáo tài chính 2016
 

TT

CHỈ TIÊU NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015

1

Tổng tài sản      

2

Tổng nợ phải trả

     

3

Vốn sở hữu      

4

Doanh thu      

5

Lợi nhuận trước thuế      

6

Lợi nhuận sau thuế      

      ♦ Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty 3 năm 2013, 2014, 2015: -  Phòng Kế toán

Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm 2016