Khánh thành các hạ tầng cho nhà máy may

Khu Công nghiệp An ninh đã hoàn thành giai đoạn I. Việc hoàn thành giai đoạn I của Dự án Công nghiệp An ninh đã góp phần quan trọng cho công tác nghiên cứu, sản xuất phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, đảm bảo hậu cần của lực lượng Công an, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.Khu Công nghiệp An ninh đã hoàn thành giai đoạn I. Việc hoàn thành giai đoạn I của Dự án Công nghiệp An ninh đã góp phần quan trọng cho công tác nghiên cứu, sản xuất phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, đảm bảo hậu cần của lực lượng Công an, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.Khu Công nghiệp An ninh đã hoàn thành giai đoạn I. Việc hoàn thành giai đoạn I của Dự án Công nghiệp An ninh đã góp phần quan trọng cho công tác nghiên cứu, sản xuất phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, đảm bảo hậu cần của lực lượng Công an, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.Khu Công nghiệp An ninh đã hoàn thành giai đoạn I. Việc hoàn thành giai đoạn I của Dự án Công nghiệp An ninh đã góp phần quan trọng cho công tác nghiên cứu, sản xuất phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, đảm bảo hậu cần của lực lượng Công an, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.